FAYDALI BİLGİLER

 

ZİRAİ İLAÇLARIN ZARARLARI

Zararlı olarak tanımlanan canlı türlerini yok ederek, tarımda verimi artırmak gayesiyle kullanılanzirai mücadele ilâçlarının zararları henüz görülmeye başlanmıştır. Artık aslında hiçbir varlığın ekosistem içinde zararlı olmadığı gibi bir görüş, daha fazla kabul görmektedir. Çünkü, bir habitat alanında her hangi bir canlı türü yok edildiği zaman, ona bağımlı yaşayan canlı türleri bundan zarar görmekte ve bu zincirleme olarak devam etmektedir. Ya da mü­cadele olumsuz sonuç vermekte ve canlı  türleri, her ilaçlamada daha fazla mukavemet kazanarak hızlı bir şekilde yayılmakta ve sayıları artmaktadır.

Son 50 yılda, ABD’de tarım zararlılarına kap­tırılan ürün miktarı ilaçlama ile azaltılmak is­tenirken, giderek artmıştır. 1945′de toplam ürünün % 7′si böcekler tarafından tahrib edilmişken, bu miktar 1985 yılında % 13′e çıkmıştır. Bu ger­çeğe rağmen firmalar ilâç üretiminde artan bir gay­ret sarfetmektedir. Çevreye verilen zararlara rağ­men, çok uluslu şirketler bu faaliyetlerini her geçen gün artırmaktadır.

Çok uluslu kimya şirketleri tohum şirketlerini ve diğer genetik çeşitlilik kay­naklarım satın almakta ve piyasaya daha büyük mik­tarlarda tarım ilâcı ve yapay gübreye dayanıklı bitki türlerini sürmektedirler. Böylece yeni ilâç pa­zarları açılmakta; ABD’nin ve Avrupa’nın terketmeye hazırlandığı yöntemler, ilâçlar ve tek­nolojiler, dönüp dolaşıp Türkiye ve diğer azgelişmiş ülkelere kaydırılmaktadır. 

Zirai mücadele ilâçlarının en belirgin tesiri ise insan ve diğer canlı varlıklar üzerinde gö­rülmektedir. Bu tür ilâçlar, çevrede zehirli ve çokzehirli kalıcı özellikler gösteren bileşenleri olan ürünlerdir. Bu ürünler kullanıldıkları ortamda top­rağa bulaşmakta, sızıntılar ile yeraltı sularına, eroz­yon ile deniz ve göllere ulaşmakta veya bitkilere ge­çebilmektedir.

Havadan püskürtüldüğünde insanlar tarafından solunabilmektedir. Tarımsal mücadele ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri tabloda detaylı olarak ve­rilmektedir. Buna göre sözkonusu ilâçlar, ze­hirlenmelerden, kanser risklerinden ölümlere kadar birçok istenmeyen sonuçların doğmasına neden ol­maktadır.
 
Kaynak : TÜRKİYE’NİN TOPRAK SORUNU
Arş. Gör. İsmail CERİTLİ
Cumhuriyet Üniversitesi iktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi SİVAS